12/2/08

El Pla General de Ripoll, a febrer de 2008

La situació del Pla General de Ripoll, a febrer de 2008Jordi Munell en nom de CiU de Ripoll demana que es responguin les al.legacions i que s'obri un nou període d'exposició al públic davant els nous convenis urbanístics i els canvis incorporats en temes de mobilitat, medi ambient, mesures contra les inundabilitats; així com permetre la participació ciutadana en temes com l'ús dels terrenys de la Preparación Textil.

Ara farà 15 mesos, més de 450 dies, que va acabar el termini per a presentar al.legacions al nou POUM per part dels ripollesos, persones i entitats interessades. Hores d’ara prácticament ningú ha rebut encara resposta a les seves al.legacions des del 28 de novembre de 2006.

Des del grup municipal de CiU a Ripoll, li volem fer arribar la nostra preocupació i ens sentim legitimats a recollir i expressar la inquietud i la desinformació de tots els ripollesos, persones, entitats, associacions, empreses… que varen presentar al.legacions i que no han obtingut encara resposta.

Fa poques setmanes, fins i tot el grup municipal del PSC –que forma part de l’equip de govern municipal- expressava el seu desig de “Arribar a un consens pel que fa al nou pla urbanístic de Ripoll i fer un pas endavant en matèria d’habitatge protegit a la població” i presentava una nova proposta –fora del termini per a presentar i acceptar al.legacions- en el sentit d’incloure en el sector de la Preparación Textil una àrea residencial estratègica. Aquest fet és un senyal inequívoc d’insatisfacció respecte el POUM malgrat que el PSC hi va votar a favor en la seva aprovació inicial. Aquesta proposta deixaria probablement sense validesa -per que modifica els acords- el conveni signat entre l’alcaldessa de Ripoll i la propietat de La Preparación Textil l’agost de 2006.

Des del grup municipal de CiU ja hem denunciat repetidament que temes tan importants per al planejament futur de Ripoll com són :
· el conveni urbanístic amb la Preparación Textil de l’agost de 2006.
· el conveni urbanístic amb Filpur de gener de 2008.
· l’estudi de mobilitat publicat el juliol de 2007.
· la futura ubicació del nou centre de salud (CAP Centre d’Assistència Primària).
· futur ús dels terrenys de l’actual CAP, propietat de l’INSS.
· l’ampliació de l’estudi d’inundabilitat requerit per l’Agència Catalana de l’Aigua al llarg del 2007.
· l’ampliació de l’informe ambiental requerit pel Departament de Medi Ambient al llarg del 2007.
· la resposta d’ADIF-Renfe a la proposta de reserva de sòl del POUM.

no varen formar part del procés de PARTICIPACIÓ CIUTADANA, previ a l’elaboració del POUM ni tampoc han estat exposats al públic ni facilitats als interessats durant el període corresponent i dins el termini per a presentar al.legacions.

Per tot l’exposat, des del grup municipal de CiU demanem públicament a l'equip de govern :

· Que l’ajuntament respongui de forma inmediata i personalitzada totes i cadascuna de les al.legacions presentades al POUM.

· Que previament a l’aprovació provisional del POUM s’obri un nou període d’exposició pública per a donar a conèixer i permetre l’opinió veïnal i ciutadana en relació als documents i convenis esmentats així com els canvis produïts amb la incorporació de les al.legacions acceptades i respecte a la nova proposta d’incloure als terrenys del PLA una àrea residencial estratègica.


Ripoll, febrer de 2008

4/2/08

PRESSUPOST RIPOLL 2008

El pressupost municipal de Ripoll 2008 i la posició del grup de CiU

El Grup Municipal de CiU no estem d’acord amb el pressupost municipal que presenta l’equip de govern per al 2008, i votarem en contra pel següents motius que a continuació detallem :

1.- La nul·la participació del nostre Grup municipal, el majoritari a l’ajuntament i el que va rebre major suport popular a les eleccions del maig passat, en l’elaboració dels pressupostos municipals, sense possibilitat de poder fer-hi aportacions. Malgrat les paraules de l’alcaldessa a l’inici del nou mandat dient que volia ser l’alcaldessa de tots els Ripollesos. En aquest sentit, i davant d’un tema tan important com és el pressupost municipal ens sap molt greu haver de reconèixer que no ens sentim representats. El nostre Grup Municipal tenia l’esperança que aquests primers pressupostos d’aquesta nova legislatura trencarien amb el passat i tindrien per primera vegada la possibilitat de fer-hi aportacions des del govern a l’oposició i dins el nostre tarannà constructiu i de sumar per Ripoll.

2.- L’elevat i descontrolat endeutament, que obliga a fer veritables equilibris per ajustar el pressupost ordinari. Recordem que dintre del pressupost ordinari es paguen els interessos i les amortitzacions dels préstecs demanats.
Si analitzem dels pressupostos en el seu contingut comptable, sense tenir en compte ni la política, ni la demagògia; mirant els números i els tant per cents s’observa que l’endeutament consignat en els pressupostos es mol elevat i a la vegada descontrolat, pel fort increment produït en els últims dos anys.
Des de 2.006 i fins a 2.008 els interessos a pagar han passat de 196.500 €, a 457.100 €, un increment en dos anys del 132%, no degut a la puja dels tipus d’interès, si no al major endeutament dels últims tres anys.
El deute públic compost de la suma de interessos, més amortitzacions de préstecs ha passat de 679.300 € el 2.006 a 1.165.000 € el 2.008, un increment del 71,40%, l’any 2.010 serà de 1.260.000 €, arribant a un increment del 85%.

Estem rallant el màxim permès d’endeutament, el 2.008 es del 101,37 %. Això condiciona totalment el pressupost ordinari. En 4 anys s’han constituït nous préstecs per valor de 5.477.000 € (910 milions de les antigues pessetes), tots ells a 20 anys, amb dos anys de carència, pagant interessos, lo qual condiciona totalment les properes legislatures.
Falta una programació controlada i racional de les inversions i de les despeses, fa evident al nostre entendre, un reflex d’una mala gestió econòmica en els últims quatre anys.

3.- La no contenció en el present pressupost de l’endeutament, al formalitzar-se un nou crèdit de 832.000 €, import que supera l’estabilitat pressupostaria pel 2.008, establerta en 707.000 €.
Aquesta forta carrega financera fa que s’hagi de retallar considerablement les despeses ordinàries i que això es detectin mancances en el nostre poble, falta de neteja, que ja hem argumentat en moltes ocasions, manteniment general del poble, mobiliari urbà en mal estat, senyalitzacions doblades, trencades, manca de més policia municipal, problemes en la circulació, etc.
I conforme vagin passant els anys, aquest problema empitjorarà degut a que moltes de les inversions que actualment estan en construcció, tindran d’assumir unes despeses de manteniment i funcionament, que afectaran directament al pressupost ordinari, i farà molt difícil que aquest ho pugui assumir.

4.- L’increment considerable i poc racional o fiable dels ingressos, com una formula per senzillament ajustar-los a les despeses; ingressos per exemple per impostos de noves construccions que son difícilment assumibles durant l’any 2.008. En el Capítol 1, impostos directes s’incrementa respecte de l’any passat en 417.000 €, incrementant la partida de I.B.I. urbà en un 16,10%, havent-se aprovat en les ordenances fiscals un puja del 8,5%.

No s’ha fet servir el principi comptable de prudència, i en lloc de contenir l’endeutament, es formalitza un nou crèdit que supera l’estabilitat crediticia pressupostària, incrementant encara més el deute total.

El 61% d’aquest increment d’impostos directes va totalment a fer front al increment de la deute pública, lo que produeix un doble efecte negatiu, en primer lloc un increment d’impost a pagar cada vilatà, el 2005 cada Ripollès pagava 270,95 €, en el 2.008 haurà de pagar 357,59 €, un increment del 32,10%.

Observem que l’increment considerable dels ingressos, no segueix al nostre entendre cap criteri, consignant uns ingressos per sobre de la realitat. En segon lloc que aquest diferencia que el vilatà ha de pagar de més no pot ser destinada a millorar els serveis municipals, neteja, manteniment urbà, esports, cultura, si no que el 61% l’hem de destinar a interessos i amortització de crèdits, l’únic beneficiat son les Entitats Bancàries.

També trobem a faltar en el pressupostos, una partida destinada a provisió de despeses, que molt probablement es tindran de suportar, per tornar a iniciar les obres de La Lira i La Biblioteca, i que de produir-se segur que es tindran de finançar, ja que no es podran assumir en el pressupost ordinari.

El nostre Grup Municipal no vol assumir cap responsabilitat per les conseqüències que aquesta situació por comportar, ni per hipotecar futurs Ajuntaments.

5.- Els pressupostos no contemplen els compromisos adquirits en el programa electoral, pel nostre Grup Municipal. No compleixen els nostres 18 reptes, 18 compromisos que ens varen comprometre a portar a terme amb tots el Ripollesos, com són entre d’altres un Ripoll més net i endreçat, la Congelació fiscal, més seguretat amb més dotació de policia municipal, dotació de partides pressupostaries per solucionar punts d’inaccessibilitat, beques pels millors en estudis superiors, gratuïtat de la llar d’infants, ......