24/3/10

Al.legacions a la variant est de Ripoll

Aquest dilluns 22 de març hem presentat a l'ajuntament les al.legacions a l'estudi informatiu de la variant est de Ripoll Tal i com ja argumentavem en el moment de l'estudi i aprovació del POUM de Ripoll des de CiU Ripoll pensem que les carreteres en tant que infrastructures que afecten fortament al territori i el condicionen de cara al futur han d’estar dimensionades a les característiques d’una comarca de muntanya. Es pot justificar l’arribada fins el Ripollès de carreteres potents, però donat que la circulació viària es bifurca a Ripoll vers les valls de Camprodon i Ribes de Freser, aquest fet aconsella que els vials vers aquestes valls originin menys impacte i estiguin acomodats a l’orografia d’un territori prepirinenc.

Creiem que s’ha d’evitar l’ocupació de terrenys per a infrastructures sobreres tenint en compte les característiques de Ripoll dins d'una comarca de muntanya i la manca de planes i extensions útils per a activitats. En aquest sentit pensem primerament que de l'actual model presentat en l'estudi informatiu caldria evitar i eliminar l’afectació d’empreses a la zona del Pla de Sant Quintí i evitar duplicar sistemes viaris existents com el tram final de la ronda dels Pintors-Mas de’n Bosch.

La proposta global de l'estudi informatiu presentat per la Generalitat, aporta poca o nul.la connectivitat amb l’interior del sistema comercial, turístic i de serveis de la vila; essent una inversió molt elevada que serà molt poc aprofitada directament per la vila de Ripoll i a costa d'un elevadíssim impacte paisatgístic. S’hauria d’evitar l’impacte visual i sonor que ocasionarà la variant de Can Villaura fins a la riera de Caganell per La Marinyosa així com també la seva continuació futura prevista en forma de variant super-nord cap a les planes de La Barricona i la Vall de Maiols, doncs aquesta darrera zona està qualificada en el propi POUM com a espai natural a protegir.

La proposta de l'estudi informatiu també contradiu el planejament vigent a Ripoll afectant la zona de la riera de Caganell, definida en el POUM com una zona o espai natural a preservar; recordem el que diu : i el mateix POUM en la seva MEMÒRIA AMBIENTAL recollida explícitament la necessitat de preservar les planes agricoles de Sant Quintí : ES PROPOSA :

Davant aquesta situació des del grup municipal de CiU es creu convenient replantejar la nova variant territorial de Ripoll des del futur NUS viari de Can Villaura i fins la zona coneguda com a La Marinyosa per entrar en túnel fins a la riera de Caganell. Pel fort impacte visual i sonor -tenint en compte la presència en front d'un equipament turístic privat (hotel, camping)- que suposarà el seu encaixonament entre el riu Ter, la línea de Ferrocarril i la muntanya a tota la zona del solei de la finca La Marinyosa i adjacents riu avall i riu amunt, similar a l’impacte que va suposar històricament tant la variant de Castelladral com la variant damunt la zona d’Ordina i Cal Ganiveter. Cal tenir en compte que el poc espai disponible entre la casa de la Marinyosa, la línea de ferrocarri i el riu, obliguen a una monumental actuació sobre el riu o encaixonada a la muntanya.

També cal considerar desproporcionat el plantejament de l'estudi informatiu d'una macro rotonda i la necessària construcció d’un costós escalextric amb diferents accessos i un immens pont per travessar el riu Ter al sector de Can Villaura, amb l’afectació i necessària expropiació d’edificacions amb ocupació de negocis i empreses en aquell sector.

També defensem que caldria eliminar la minivariant presentada per connectar amb la carretera N-260-II de Ripoll a Olot per Vallfogona. Aquesta connexió que es veu obligada a salvar diferents dificultats (construcció en una zona altament obaga i una pendent del 9%) que a criteri de CiU la converteixen en poc viable des d'un de vista de seguretat i vialitat hivernal i per l’impacte ecològic que suposarà tancar el corredor biològic de la muntanya de Sant Antoni i el seu massís cap al riu Ter i la plana de Can Franquesa, i cap a la riera de Caganell. Aquesta minivariant suposaria un fort impacte visual, paisatgístic i naturalístic pel seu encaixonament en una petita vall de naturalesa pràcticament verge i intacta, de les poques que resten a l'entorn inmediat de Ripoll i esmentada com a paratge d'interés natural en el POUM

Demanem que es tinguin també en compte com a AL.LEGACIONS i consideracions a l'estudi informatiu els següents documents
1.- Els resultats del procés de participació ciutadana durant l'elaboració del POUM pel que fa a l'ocupació de les planes agrícoles de Sant Quintí i de La Marinyosa i Caganell.
2.- L´Agenda 21 comarcal, el PDTR, el PERUSNU.
3.- L´estudi de medi físic i natural inclós en el vigent POUM de Ripoll.
4.- L´informe de sostenibilitat ambiental del POUM de Ripoll.
5.- El document X d'auditoria ambiental del POUM de Ripoll, en el qual textualment s'esmenta que : Que es reconsideri l'estudi informatiu amb una tercera proposta de menor impacte, menor cost i més urbana, entre la C-17 per Castelladral i la N-260 antiga C-26 al sector de Pintors Sud de doble utilitat per als ripollesos i els passants, que permeti incrementar la interconnectivitat local entre els barris extrems de Ripoll i tenint en compte l'actual i futur desdoblament del trànsit des de la C17 i comarques d'Osona i del sud cap a la Garrotxa nord pel túnel de Bracons i la futura variant d'Olot.

Que en aquesta tercera proposta es reconsideri, es reestudiï i el millori la proposta anterior de l'any 2002-2003 d'una mini-variant de la muntanya de Sant Roc que permetés la interconnectivitat entre la N-260-I (anteriorment C-26) i la N-260 cap a Campdevànol i Puigcerdà per l'eix Pirinenc i que serviria per interconnectar els barris de Ripoll Estamariu, Pintors amb els barris de Crta. de Ribes, Rocafiguera, sector Mas Torrents, Noguera i els barris del sud de la vila per l'actual variant de la C-17.